Havsfrun

Återköp av aktier

Bemyndigande

-Årsstämman 2022 bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av nya aktier av serie A, B och/eller serie C alternativt teckningsoptioner och konvertibler avseende sådana aktier. Det antal aktier, teckningsoptioner och konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet.

 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv i enlighet med bolagets expansionsplaner.

 

Inlösenprogram

-Årsstämman 2022 bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2 500 000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

 

Styrelsen har inte beslutat om att ingå något swap-avtal under tiden för bemyndigandet.