Havsfrun

Milstolpar

1988
Havsfrun grundas som fastighetsbolag – Fastighets AB Havsfrun – och noterar ”prediebrev” på O-listan. Prediebrev var i praktiken ett konvertibelt skuldebrev där innehavarna genom villkoren hade en aktieägarliknande ställning.

1992
Fastighets AB Havsfrun dras in i den allmänna fastighetskraschen och kommer på obestånd.

1994
Rekonstruktionen efter fastighetskraschen avslutas; prediebreven konverteras till aktier vilka noteras på Stockholmsbörsens O-lista.

Genom det delägda Stockbox Holdings AB förvärvar de båda nuvarande huvudägarna John Tengberg och Claes Werkell majoriteten i Fastighets AB Havsfrun av försäkringskoncernen Wasa. Havsfrun hade då ett eget kapital om ca 40 mkr.

1996
Stockbox Holdings AB förvärvar röstmajoriteten i det finska börsnoterade investeringsbolaget Norvestia av Meritabanken, nuvarande Nordea.

1998
Norvestia förvärvar i sin tur röstmajoriteten i det finska noterade investeringsbolaget Neomarkka Oy (tidigare Metsämarkka Oy) av Metsäliittokoncernen.

1998
Stockbox Holdings AB, nuvarande Havsfrun Capital AB, förvärvas av Fastighets AB Havsfrun genom en apportemission. Därmed uppstår en koncern med Fastighets AB Havsfrun som moderbolag och Stockbox Holdings AB som svenskt dotterbolag. Den svenska koncernen äger röstmajoriteten i Norvestia som förvärvar kontrollen i det finska noterade investeringsbolaget Neomarkka av Metsäliitto-koncernen. Genom fortsatta aktieköp blev Neomarkka dotterbolag till Norvestia i november 1999. Koncernens samlade kapital uppgår därmed till mer än en miljard kronor och antalet aktieägare i bolagen överstiger 15 000. Tyngdpunkten låg helt i Finland.
Fastigheten Havsfrun 26 säljs till AMF Pension. Fastighets AB Havsfrun ändrar följdriktigt sitt firmanamn till AB Havsfrun.

2003
Samtliga aktier i dotterbolaget Norvestia, inklusive aktierna i dotterdotterbolaget Neomarkka, säljs till Kaupthing Bank. Havsfrunkoncernen minskar i storlek och samtidigt realiseras stora övervärden. Havsfruns verksamhet renodlas och förenklas.

2003/2004
Värdepappersförvaltningen (som tidigare drivits i finska dotterbolag) aktiveras inom den svenska koncernen. 

2007
Nyemission av 200 000 B-aktier. Antalet aktieägare ökar från cirka 800 till cirka 1 400 stycken.

2008
2008 var ett katastrofalt år för världens finansiella marknader. Kreditmarknaden fick enorma problem, vilket ledde till ett sammanbrott på ett stort antal finansiella marknader globalt. Hedgefondmarknaden fick sitt största värdefall någonsin. Samtidigt ökade USD kraftigt mot SEK, vilket ledde till att Havsfruns investeringsportfölj också ökade i storlek, samtidigt som värdet av tillgångarna minskade på grund av marknadens fall. Havsfrun åsamkades stora förluster innan motåtgärder kunde genomföras fullt ut.

2009 - 2012
Efter ett turbulent 2008 inriktades verksamheten på att återställa bolagets finansiella handlingsfrihet och därmed basen för en framtida intjäning. Havsfrun omprövade placeringsmetodiken och införde ett striktare placeringsreglemente för att undvika att hamna i motsvarande situation som skedde till följd av den finansiella globala krisen år 2008.  Bolaget delade in sin investeringsportfölj i en aktiv fondportfölj (fonder som bolaget valt att investera i enligt bolagets mål och strategi) och en avvecklingsportfölj (restportfölj från 2008 bestående av illikvida positioner under slutavveckling).